Umowa na świadczenie usług edukacyjnych

 1. Zawarta w Szczecinie, dnia…………………., pomiędzy:
  Imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………..
  email:……………………………..
  telefon:……………………………………………..
  adres zamieszkania:………………………………………………………………………
  zwanym dalej Opiekunem,
  a Szkołą Matematyki Algebra Tomasz Kapuściński, ul. Modra 22, 71-220 Szczecin, NIP 851-218-47-34, REGON 015668775, zwaną dalej Szkołą.
 2. Umowa zawierana jest na kurs matematyki dla:
  a) imię i nazwisko ucznia:………………………………………………
  b) klasa:…………………………
 3. Rozkład, Cennik oraz Zasady i Warunki kursów opublikowane są na stronie internetowej szkoły i stanowią część niniejszej Umowy.
 4. Opiekun zgłaszając Uczestnika do udziału w Zajęciach i zawierając Umowę zobowiązuje się do dokonania płatności w wybrany sposób:
  a) płatność miesięczna, dokonana z góry do 5 dnia każdego miesiąca zajęć, począwszy od 01.10.2021,  w/g cennika umieszczonego na stronie internetowej. Płatność za Wrzesień 2021 dokonuje się do 5 dni po podpisaniu umowy.
  b) płatność roczna z góry, dokonana w ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy, za którą przysługuje rabat 10% od ceny z cennika.
  c) płatność półroczna z góry, dokonana w ciągu 5 dni roboczych od podpisania Umowy, za którą przysługuje rabat 5% od ceny z cennika.
 5. Płatności dokonywane są gotówką w Szkole lub w formie przelewu na rachunek bankowy, zgodnie z wyborem dokonanym przez Opiekuna. Numer rachunku bankowego:
  Szkoła Matematyki Algebra 54 1140 2004 0000 3702 7792 9074
 6. Opiekun zobowiązuje się do dokonywania płatności w formie oraz w terminach wynikających z Umowy. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od dnia jej wymagalności, Szkoła wezwie Opiekuna do dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, przesłanego na adres e-mail podany w Umowie.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z zajęć i wypowiedzenia Umowy. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Szkołę w formie e-mail na adres: biuro@algebra.edu.pl. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc licząc od końca miesiąca, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika, który dokonał płatności za rok z góry okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, jak dla uczestników dokonujących płatności miesięcznych. Przy zwrocie niewykorzystanego abonamentu zostanie on pomniejszony o ulgi, upusty, które uczestnik nabył w ramach podpisania umowy.
 9. Szkoła Matematyki Algebra może rozwiązać Umowę w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie naruszenia Zasad i Warunków uczestnictwa w zajęciach Szkoły (opublikowanych na stronie internetowej), lub nie uiszczenia opłaty pomimo wezwania. W przypadku, w którym powtarzające się zachowanie Uczestnika na Zajęciach, o którym Opiekun był informowany, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa innych Uczestników lub obraża Nauczycieli, Szkoła ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 10. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy Opiekun może kierować na wskazany na stronie internetowej adres Szkoły, lub email: biuro@algebra.edu.pl

Zasady i Warunki

 1. Szkoła będzie świadczyć usługi edukacyjne w miejscu świadczenia usług przy ulicy Modrej 22 w Szczecinie w ramach zajęć, na które zajęcia Opiekun zapisuje Uczestnika, oraz według Warunków i Zasad, które są opublikowane na stronie internetowej Szkoły.
 2. Zajęcia realizowane są przez Szkołę w grupach:
  • do 5 osób (dla grup przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty lub do matury);
  • do 3 osób (wszystkie pozostałe grupy);
  • zajęcia indywidualne: tylko z jednym uczniem; 
 3. Zajęcia składają się z:
  • 60 minut pracy w grupach Szkoły Podstawowej, klasy 1 – 3;
  • 90 minut pracy w pozostałych grupach;
 4. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach w ramach odbywającego się cyklu, powinien powiadomić o tym Szkołę min. 24 godziny przed planowaną nieobecnością na adres biuro@algebra.edu.pl, lub na telefon kontaktowy +48 884 004 313. W tym przypadku przysługuje mu możliwość odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą (odbiór zajęć) w ramach dostępności miejsc po ustaleniu z prowadzącym zajęcia, w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty nieobecności. Nieobecność na zajęciach bez powiadomienia Szkoły skutkuje naliczeniem opłaty za lekcję, tak jakby się ona odbyła.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji grupy lub kursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 chętnych na dany rok szkolny, lub w innych uzasadnionych przypadkach i, jeśli to nastąpi, ma obowiązek zwrócić Uczestnikom ich wpłaty.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć z przyczyn od niej niezależnych. W przypadku zmiany terminu zajęć Szkoła poinformuje o nowym terminie bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niej niezależnych.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków i Zasad, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie internetowej.
 9. Strony zobowiązują się wzajemnie zawiadamiać o zmianie swoich danych.
 10. Uczniowie i nauczyciele Szkoły mają prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają tym dobra innych osób. Mają prawo do sprawiedliwej i obiektywnej oceny, ustalonych sposobów sprawdzania wiedzy, oraz do poszanowania godności osobistej.
 11. Obowiązkiem uczniów jest stosowanie się do regulaminu placówki oraz systematyczny i aktywny udział w zajęciach.
 12. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie.
 13. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 14. Dzieci na zajęcia są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 15. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
 16. Przed każdymi zajęciami może zostać wykonany pomiar temperatury ciała uczniów za pomocą termometru bezdotykowego. Odczyt temperatury nie będzie zapisywany ani przechowywany. W przypadku wyniku przekraczającego 37 st. C uczeń zostanie odizolowany po opieką nauczyciela i zostaną powiadomieni Opiekunowie. Uczeń z wysoką temperaturą, chory lub w kwarantannie może dołączyć do grup nauki zdalnej, jeśli odpowiednie grupy istnieją w rozkładzie.
 17. Uczeń zobowiązuje się do poinformowania o uzyskanym przez niego wyniku na egzaminie ósmoklasisty lub maturalnym.
Close Menu